Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záznam z jednání o mikropilotách na Metrostavu dne 27.11.2009

12. 7. 2010

ZÁZNAM
z jednání o postupu výstavby metra V.A Dejvická - Motol ve vztahu k bytovým domům v ul.
Kladenské 539 - 544.
Jednání se konalo v pátek 27.11.2009 v sídle firmy METROPROJEKT Praha a.s.,
I.P.Pavlova 2, 120 00 Praha 2.
Přítomni - viz presenční listinu - zástupci organizací :
- Výbor Společenství vlastníků domů Kladenská 539 - 544
- Inambient - potenciální zhotovitel půdních vestaveb v domech Kladenská 539 - 544
- Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. - investor stavby metra (dále jen „DP“)
- Inženýring dopravních staveb a.s. - zajišťuje inženýring pro stavbu metra
- METROPROJEKT Praha a.s. - zpracovatel projektové dokumentace a pasportizace
- Kloknerův ústav ČVUT - zpracovatel pasportizace (a soudní znalec)
Průběh jednání :
Jednání bylo svoláno na podnět výboru Společenství vlastníků domů Kladenská 539 - 544.
V těchto domech právě probíhá pasportizace stavebního stavu s ohledem na budoucí výstavbu
metra a vlastníci domů mají rovněž rozpracován záměr na realizaci půdních vestaveb
v těchto domech.
V úvodu jednání bylo jednoznačně identifikováno, které domy a které části stavby metra jsou
ve vzájemné blízkosti a mohou se ovlivňovat. Projektant podal stručný výklad k navrženému
postupu výstavby a specifikoval možné ovlivnění. Jedná se o ovlivnění nikoli poklesy z ražeb
tunelů, ale o možné ovlivnění seismicitou při ražbě přístupové štoly ke stanici Červený vrch.
Pod domy Kladenská 539 - 544 zasahují isoseisty kmitání 5 a 10 mm/s a okrajově i 20 mm/s.
Dále byla provedena rekapitulace podkladů, které měl a má k dispozici pro účel pasportizace
stavebního stavu domů METROPROJEKT Praha a.s. a Kloknerův ústav ČVUT. Zástupce
výboru společenství uvedl, že nad rámec dosavadních podkladů poskytne pro pasportizaci
ještě posudek Ing.Červenkové. Bylo konstatováno, že pasportizace stavebního stavu domů
v rámci přípravy stavby metra bude provedena pro všechna č.p. 539 - 544, přestože nejsou
všechny zasaženy zónou ovlivnění seismicitou.
Pasport stavebního stavu domů není uzavřené jednorázové konstatování současného stavu.
V odůvodněných případech je v něm doporučeno sledování objektů během výstavby, a to
buď opakováním pasportu nebo zahrnutím do průběžného monitoringu okolí stavby metra,
který bude provádět investor stavby metra.
Byl prodiskutován dopis Ing.Hrabánka (Kloknerův ústav ČVUT), ve kterém konstatuje, že
pokud by se prováděly zároveň půdní vestavby v domech a také výstavba metra (což je
technicky i organizačně možné) a v tomto období by došlo ke vzniku stavebních závad na
domech, bylo by prakticky nemožné odlišit, čím jsou závady způsobeny (nástavbami nebo
metrem). Tento problém byl projednán podrobně se závěry :
- Domy Kladenská 539 - 544 mohou být, pokud jde o výstavbu metra, ovlivněny výstavbou
prvních cca 50 m přístupové štoly ve směru od Kladenské k Evropské. Další výstavba
metra již domy Kladenská 539 - 544 nemůže ovlivnit ani seismicitou, ani poklesy. Výstavba
předmětné části přístupové štoly bude probíhat po dobu maximálně cca dvou měsíců.
- Investor stavby metra je připraven koordinovat harmonogram výstavby přístupové štoly
s harmonogramem provádění půdních vestaveb v domech.
- V současné době nelze tuto časovou koordinaci provést na žádné ze stran, neboť na
straně metra dosud nebyl vybrán zhotovitel stavby a není znám termín zahájení stavby a
2
na straně nástaveb není dosud vydáno stavební povolení a dořešeny vlastnické vztahy
(předpoklad zahájení stavby je 07 / 2010).
Dále se zástupci společenství vlastníků dotazovali na ovlivnění domů staveništní automobilovou
dopravou. Tato doprava byla specifikována v projektové dokumentaci jako podklad pro
vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí a její účinky byly porovnány s hygienickými
limity podle platných předpisů. Toto posouzení vyústilo v souhlasné stanovisko Odboru životního
prostředí Magistrátu hl.m. Prahy z hlediska vlivu stavby na životní prostředí (závěr
procesu EIA).
Provedení půdních vestaveb, ale i současný stavební stav domů Kladenská 539 - 544 si vyžádá
podchycení jejich základů. Výbor společenství vlastníků ve svém dopise navrhoval investorovi
stavby metra finanční spoluúčast na tomto podchycení. Zástupci investora metra
konstatovali, že se k takové spoluúčasti nemohou zavázat, neboť z prostředků na výstavbu
metra nelze financovat sanaci objektu v soukromém vlastnictví, která je vyvolána
v souvislosti s realizací soukromého investičního záměru - půdních vestaveb
Mimo pořad jednání projektant na dotaz zástupců výboru Společenství vlastníků domů dodatečně
sděluje :
Projekt předpokládá, že přístupová štola bude pro výstavbu metra otevřena po dobu cca 33
měsíců (2 a ¾ roku) z celkové doby výstavby cca 4 roky. Štola bude využita k výstavbě stanice
Červený vrch, přičemž ražba stanice by měla probíhat cca 12 měsíců a ražba eskalátorového
tunelu cca 3 měsíce - v těchto časových úsecích lze očekávat intenzivnější provoz
přístupovou štolou.
zaznamenal
Ing. David Krása
Případné doplnění nebo námitky k záznamu sdělte prosím jeho autorovi obratem (nejpozději
do tří dnů od jeho obdržení). Po této lhůtě bude záznam považován za úplný popis průběhu
jednání.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Aktuální potřeba podchycení objektu

(TJ, 19. 7. 2010 17:37)

K předposlednímu odstavci textu - není pravda, že současný stav objektu vyžaduje provedení podchycení objektu!
Podle statického posudku p. Jelínka z února 2009 bude třeba podchycení objektu provést pouze v případě provádění projektu půdní vestavby.